Usługi opiekuńcze

KOMU PRZYSŁUGUJĄ
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie może takiej pomocy zapewnić.
 

CO OBEJMUJĄ
Usługi opiekuńcze to pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, pielęgnacja zlecona przez lekarza oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
Ich zakres obejmuje:

  1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  2. pielęgnację - jako wspieranie procesu leczenia,
  3. rehabilitację fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.3)):
  4. pomoc mieszkaniową,
  5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.4)).

KTO JE ORGANIZUJE

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania należy do zadań obowiązkowych gminy w zakresie realizacji polityki społecznej wobec osób starszych i chorych.

Gminy – w myśl ustawy   o pomocy społecznej – mogą zlecać realizację usług opiekuńczych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalności w zakresie pomocy społecznej.

WZW PKPS w Poznaniu od ponad 40 lat organizuje i realizuje usług opiekuńczych.

Opieka nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi jest jedną z podstawowych form działalności naszego Stowarzyszenia. Do 1991 roku na realizację usług otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Zdrowia, którą rozliczaliśmy przed zleceniodawcą. Od roku 1991 świadczymy usługi opiekuńcze na podstawie umów zawartych z samorządami lub państwowymi jednostkami pomocy społecznej, a także w wyniku wygranych przetargów.

Od 2000 roku świadczmy także specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym także dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Rocznie realizujemy ponad jeden milion trzysta tysięcy godzin opieki obejmując pomocą ponad 1 900 osób.