Zadania

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej swoje cele realizuje w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie usług opiekuńczych.
 2. Organizowanie i prowadzenie dożywiania.
 3. Organizowanie różnorodnych form wypoczynku.
 4. Udzielanie różnorodnej pomocy głównie rzeczowej, finansowej w miarę posiadanych środków i możliwości.
 5. Poradnictwo prawne i pomoc prawną.
 6. Świadczenie pomocy postpenitencjarnej.
 7. Współpracę i współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi.
 8. Świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym w miarę posiadanych środków.
 9. Prowadzenia działalności edukacyjno - szkoleniowej.
 10. Udzielenie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i ekologicznych.
 11. Prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo – wychowawczych.
 12. Prowadzenie całodziennych i popołudniowych klubów seniora, stołówek i jadłodajni.
 13. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii itp. oraz łagodzenie ich skutków.