FEAD

PROGRAM FEAD

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

  1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:
    a) zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa
    b) grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. seniorzy, matki z dziećmi, osoby samotne)
  2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
    a) pomoc osobom bezdomnym w utrzymaniu higneny osobistej,
    b) wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej.

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Poznaniu realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
 

SKARGI, WNIOSKI I PROPOZYCJE DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU FEAD MOGĄ BYĆ SKŁADANE:

W POLSKIM KOMITECIE POMOCY SPOŁECZNEJ W POZNANIU UL. KRASIŃSKIEGO 3/5
60-830 POZNAŃ ; TEL./FAX. 61 848-11-76 ; TEL. 61 848-19-00

E-MAIL: pkps-poznan@wp.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA