Dożywianie

Program PEAD- Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym

W 2004 r. Polska zaczęła korzystać z programu PEAD, który jest odpowiedzią krajów członkowskich unii europejskiej na sytuacje w niektórych państwach. Podstawowym założeniem programu jest zagospodarowanie rezerw surowców interwencyjnych na cele pomocy społecznej i wsparcie osób najbardziej potrzebujących.
Polski Komitet Pomocy Społecznej od 2004 r. bierze czynny udział w dystrybucji żywności w ramach programu PEAD. Żywność jest wydawana przez Zarządy Terenowe dla osób, które znalazły się na listach pomocy przygotowanych przez właściwe jednostki pomocy społecznej. Średnio na każdego potrzebującego przypada od 30 do 60 kg żywności. Żywność wydawana jest bezpłatnie.

Ilość wydanej żywności ( w tonach )

Dystrybucja żywności w ramach programu PEAD w latach 2010-2013
rok Ilość wydanej żywności ( w tonach ) Liczba osób, która otrzymała żywność Wartość udzielonej pomocy w zł
2010 824.112,8 24.752 2.342.683,74
2011 909.703,2 23.992 1.939.222,62
2012 566.010,0 10.250 1.958.451,37
2013 857.312,2 22.560 2.915.884,61

WBŻ- Wielkopolski Bank Żywności

Część Zarządów Terenowych współpracuje z Wielkopolskim Bankiem Żywności. Zarządy te opłacają comiesięczną składkę członkowską i na tej podstawie są dystrybutorami żywności z WBŻ. Otrzymywany asortyment jest bardzo różny zarówno pod względem ilości poszczególnych produktów jak i ich rodzaju, często żywność jest na granicy przydatności do użytku. Żywność może otrzymać osoba, która zgłosi się do punktu wydawania żywności i będzie posiadała imienne skierowanie po żywność z właściwej jednostki pomocy społecznej. Z tej formy pomocy mogą skorzystać również osoby bezdomne. Żywność wydawana jest bezpłatnie.