Jak uzyskać pomoc

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
  2. Uchwały Rady Gminy bądź Rady Miasta określające szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ). Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy stąd regulują je także przepisy lokalne.
  3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm. )

 O pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych należy zwrócić się do OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w miejscu zamieszkania. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć każdy, kto ma informację o osobie wymagającej opieki.

Po zgłoszeniu, w przeciągu 14 dni, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedza osobę wymagającą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ustalenie faktycznej sytuacji życiowej osoby lub rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia wydać decyzję administracyjną o przyznaniu –bądź nie – tej formy pomocy.

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustalana jest w oparciu o zdiagnozowaną sytuację osoby ubiegającej się o przyznane pomocy, na podstawie ww. Uchwał Rady Gminy bądź Rady Miasta.


SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm. )
  3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm. )

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest pewnej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa Rozporządzenie ministra Polityki Społecznej, a nie tak jak w przypadku pozostałych usług, regulacje gminne.

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego określa, że Ośrodki Pomocy Społecznej, w porozumieniu z poradniami zdrowia psychicznego organizują oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.

O pomoc w formie tych usług zgłaszamy się także do OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w miejscu zamieszkania. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przes pracownika socjalnego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKAĆ MOŻNA W KAŻDYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ.