zestawienie efs_samorzad_kolor_na_strone
plakat-a3-druk-pdf

Projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne

Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne

Podziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego

i ich jednostki organizacyjne

 

Realizator projektu - Miasto Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Stowarzyszeniem Medycyna Polska, Fundacją Aktywizacja, Fundacją L’Arche.

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018Wartość projektu: 13 390 170,49zł, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:
12 720 661,96 zł.

 

Celem projektu jest prowadzenie kompleksowych i zindywidualizowanych usług społecznych skierowanych do 1135 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, oraz do 302 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, zamieszkałych w Poznaniu.

 

Cele szczegółowe:

-wzrost liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu,

-wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie usług społecznych ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych i domowych w tym wykorzystujących system teleopieki,

-realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez kształcenie, poradnictwo i utworzenie miejsca krótkookresowego pobytu w zastępstwie za OF.

 

Planowane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji projektu:

- 1135 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi

w interesie ogólnym w programie;

- 1 obiekt dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (powstanie Centrum Usamodzielnienia);

- 300 osób objętych usługami opiekuńczymi;

- 550 osób objętych usługą teleopieki w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki;

- 550 osób objętych wsparciem asystenta Zintegrowanego Centrum Opieki;

- 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną objętych usługami asystenckimi;

- 24 osoby objęte telemonitoringiem medycznym Zintegrowanego Centrum Opieki;

- 120 osób niesamodzielnych objętych usługą asystencką w ramach programu "Trener Aktywności";

- 182 opiekunów faktycznych korzystających ze szkoleń podnoszących umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi;

- 60 osób z niepełnosprawnością objętych warsztatami usamodzielnienia w sieci;

Planowane rezultaty realizacji projektu:

- 228 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu;

- 440 osób starszych i/lub niesamodzielnych objętych opieką Centrum teleopieki, u których zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa;

- 440 osób starszych i/lub niesamodzielnych objętych opieką Centrum usług domowych, u których wzrosła ocena poziomu dobrostanu psychofizycznego;

- 182 uczestników szkoleń, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi;

- 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywizacji społecznej (wg. modelu "Trenera Aktywności"), które zwiększyły poziom usamodzielnienia oraz poczucie bezpieczeństwa;

- 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w Centrum Usamodzielniania, które zwiększyły poziom umiejętności, usamodzielnienia i motywacji do zmiany;

- 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną deklarująca poprawę jakości życia.

Grupa docelowa:

Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca na terenie Poznania oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym: osobą niesamodzielną i/lub osobą z niepełnosprawnością; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Obszary wsparcia:

Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z jednego wybranego obszaru wsparcia w projekcie. Liczba miejsc wsparcia

w projekcie jest ograniczona.

 

 1. 1)Obszar 1 - Centrum Opieki Środowiskowejw tym:
  1. a)usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, którym towarzyszy budowanie sieci wsparcia społecznego. Ponadto usługi te mogą być uzupełnione o specjalistyczne usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne i psychologiczne, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, opiekę wytchnieniową;
  2. b)szkolenia dla opiekunów faktycznych w miejscu sprawowania opieki nad osobą zależną w zakresie metod przemieszczania chorych oraz prawidłowej pielęgnacji.

Partner odpowiedzialny: Polski Komitet Pomocy Społecznej

Adres do kontaktu:

ul. Krasińskiego 3/5

60-830 Poznań

Tel.: 61 8 48 11 76, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 1. 2)Obszar 2 – wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobą z niepełnosprawnością, w tym:
  1. a)usługi asystenckie w postaci Trenerów Aktywności, które mogą być uzupełnione przez specjalistyczne wsparcie prawne i psychologiczne dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów faktycznych; miejsce w Centrum Usamodzielniania - czasowy pobyt dzienny w mieszkaniu wspomaganym w formie mieszkania treningowego, Wyjazdowy Warsztat Aktywizacji Społecznej.
  2. b)szkolenia dla opiekunów faktycznych, w tym: kurs podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs masażu, pakiet szkoleń: moduł 1. – Trener interpersonalny, moduł 2. – Następstwa funkcjonalne niepełnosprawności oraz savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością, moduł 3. – Prawne i instytucjonalne wsparcie osób z niepełnosprawnością, moduł 4. – Wdrożenie do zagadnień Modelu Trenera Aktywności oraz etycznych aspektów pracy z osobą niesamodzielną, zapoznanie z narzędziami pracy asystentów osób z niepełnosprawnością;

Partner odpowiedzialny: Fundacja Aktywizacja.

Adres do kontaktu:

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Oddział Fundacji Aktywizacja w Poznaniu

ul. Poznańska 62 lok. 101

60-853 Poznań

Tel. 511 944 261 fax- ,e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 1. 3)Obszar 3 – Usługi asystenckie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i wsparcie specjalistyczne dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Partner odpowiedzialny: Fundacja L’Arche.

Adres do kontaktu:

ul. Polańska 13a

61-614 Poznań

tel.  61 825 62 00, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 1. 4)Obszar 4 – Zintegrowane Centrum Opieki to kompleksowe wsparcie dla niesamodzielnych szczególnie ze względu na wiek i/lub z niepełnosprawnością. Projekt zakłada zintegrowanie nowoczesnych rozwiązań IT tworzących system teleopieki oraz telemedycyny w ramach Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych obejmujących wsparcie asystenta dla osób niesamodzielnych szczególnie ze względu na wiek i/lub z niepełnosprawnością, które może być uzupełnione o wsparcie poprzez:

            - wolontariuszy i pomoc sąsiedzką,

            - opiekę pielęgniarską ,rehabilitacyjną, psychologiczną, medyczną,

            - Rzecznika Praw Osób Starszych i/lub z Niepełnosprawnością,

            - platformę telemedyczną do telemonitoringu (pakiet pilotażowy dla 24 uczestników       projektu) - system komunikujący się urządzeniami pomiarowymi w domu pacjenta i przekazujący informacje bezpośrednio do centrum teleopieki. Składowe zestawu do    telemonitoringu:

            - centrum komunikacyjne,

            - ciśnieniomierz,

            - holter mobilny,

            - glukometr.

Partnerzy odpowiedzialni:

Stowarzyszenie Medycyna Polska

Adres do kontaktu:

ul. św. Marcin 68/54

61-807 Poznań

Tel 606 397 032, fax-, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”

ul. Św. Marcin 58/64

61-807 Poznań

tel. 664 999 882 fax-, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kryteria uczestnictwa:

Obszary wsparcia wymienione powyżej kierowane są szczególnie do osób spełniających następujące kryteria uczestnictwa:

 1. a.Obszar 1 – Centrum Opieki Środowiskowej:

–     osoby niesamodzielne,

–     opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych.

 1. b.Obszar 2 – wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobą z niepełnosprawnością:

–     osoby z niepełnosprawnością,

–     opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnością.

 1. c.Obszar 3 – usługi asystenckie dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i wsparcie specjalistyczne dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną:

–     osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

–     opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 1. d.Obszar 4 – Zintegrowane Centrum Opieki oparte na systemie teleopieki:

–     osoby niesamodzielne szczególnie ze względu na wiek,

–     osoby z niepełnosprawnością.

Udział w projekcie jest bezpłatny z wyjątkiem usług opiekuńczych, których odpłatność nalicza się zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania.

 

Grupy szczególnie preferowane do wsparcia:

Preferowane do wsparcia są osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3, pkt. 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, i/lub w przypadku możliwości objęcia wsparciem osób z niepełnosprawnościami, preferowane jest wsparcie adresowane do osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz do osób z zaburzeniami psychicznymi.

W przypadku realizacji usług opiekuńczych i asystenckich pierwszeństwo ponad wyżej wymienionymi przesłankami mają osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Po wyżej wymienionych przesłankach pierwszeństwo mają także osoby, które w okresie 3 miesięcy od zgłoszenia chęci udziału w projekcie wyszły ze szpitala i niezwłocznie potrzebują pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych.

 

 

Jeżeli Pani/Pan jest zainteresowana/y uzyskaniem wsparcia w ramach projektu proszę zgłosić chęć wzięcia udziału w projekcie osobiście lub telefonicznie na odpowiednią Filię Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, zgodnie z Pani/Pana miejscem zamieszkania http://mopr.poznan.pl/kontakt/

Tu można sprawdzić pod którą Filię MOPR Pani/Pan podlega: http://mopr.poznan.pl/wyszukiwarka-filii/

 

Jeżeli Pani/Pan jest opiekunem faktycznym zainteresowanym uzyskaniem wsparcia w ramach projektu proszę zgłosić chęć wzięcia udziału w projekcie do odpowiedniego Partnera realizującego wsparcie dla opiekunów faktycznych.

 

 

Do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Załącznik 1 – Lista adresowa

Załącznik 2 – Plan rekrutacji

Załącznik 3 – Wzór karty zgłoszenia do projektu

Załącznik 4 – Wzór oświadczania uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik 5 – Wzór formularza rekrutacyjnego

Załącznik 6 – Wzór deklaracji uczestnictwa

Załącznik 7 – Wzór zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa

Załącznik 8 – Wzór oświadczenia uczestnika dot. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie

Załącznik 9 – Wzór karty udzielonego wsparcia uczestnika projektu

Załącznik 10 – Informacja na temat obszarów wsparcia w projekcie