Spis treści
Statut PKPS
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Wszystkie strony
Rozdział VIII

Zmiany statutu i rozwiązanie PKPS

§ 80

Zmiany statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 81

  1. Uchwałę o rozwiązaniu PKPS podejmuje zwyczajny lub nadzwyczajny Krajowy Zjazd większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania.
  2. W razie rozwiązania PKPS Krajowy Zjazd wyznacza Komisję do przeprowadzenia likwidacji oraz określa warunki i cele, na które powinien być przeznaczony majątek PKPS.
Rozdział I