Spis treści
Statut PKPS
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Wszystkie strony
Rozdział VII

Majątek i fundusze PKPS

§ 74

Majątek PKPS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 75

Na fundusze Stowarzyszenia składają się wpływy ze:

 1. składek członkowskich,
 2. sprzedaży znaczków wartościowych i innych walorów wartościowych,
 3. zbiórek ulicznych,
 4. loterii organizowanych przez Radę Naczelną i Zarządy,
 5. darowizn gotówkowych i rzeczowych uzyskanych od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych,
 6. spadków i zapisów,
 7. użytkowania majątku trwałego i ruchomego,
 8. dochodów z imprez artystycznych,
 9. zysków z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami prawa,
 10. dotacji celowych na realizację określonych zadań,
 11. nawiązek sądowych,
 12. innych wpływów prawem nie zakazanych.

§ 76

 1. Majątkiem PKPS zarządza i rozporządza Prezydium Rady Naczelnej, w szczególności podejmuje decyzje: o nabywaniu, zbywaniu składników majątku nieruchomego oraz majątku służącego do użytku Rady Naczelnej i jej Prezydium.
 2. Zarządy Wojewódzkie lub Okręgowe i ich Prezydia uprawnione są do podejmowania decyzji o nabywaniu i zbywaniu majątku ze środków własnych.
 3. Majątek PKPS może być używany wyłącznie na cele statutowe.
 4. Tryb nabywania i zbywania majątku ustala Prezydium Rady Naczelnej i Prezydia Zarządów Wojewódzkich lub Okręgowych.
 5. Zabrania się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b)      przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków organów Stowarzyszenia lub jej pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)      wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej celu statutowego,

d)     zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Stowarzyszenia lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 77

Zarządy Wojewódzkie lub Okręgowe zarządzają środkami trwałymi i obrotowymi na terenie swojego działania zgodnie z wytycznymi Rady Naczelnej i obowiązującymi przepisami prawa – do wysokości posiadanego majątku.

§ 78

Zobowiązania PKPS wymagają do swojej ważności podpisów pod pieczęcią PKPS Prezesa lub Wiceprezesa albo Sekretarza, a ponadto Głównego Księgowego lub Skarbnika.

§ 79

Zarządy Wojewódzkie lub Okręgowe:

 1. są samofinansującymi się podmiotami,
 2. z własnych środków finansowych wypłacają pracownikom tych Zarządów, w tym Dyrektorom ( Kierownikom ) biur, wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą,
 3. odpowiadają za swoje zobowiązania swoim majątkiem.