Spis treści
Statut PKPS
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Wszystkie strony
Rozdział VI

Wybieralne władze PKPS

A. Krajowy Zjazd Delegatów

§ 33

 1. Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Radę Naczelną, która określa termin i porządek obrad Zjazdu.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 34

Do właściwości Krajowego Zjazdu Delegatów należy w szczególności:

 1. wybór Rady Naczelnej w składzie do 35 osób i Głównej Komisji Rewizyjnej do 9 osób spośród członków rzeczywistych PKPS,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. ocena działalności PKPS, w tym Rady Naczelnej i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz uchwalanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującej Radzie Naczelnej,
 4. uchwalenie programu działania PKPS na czas kadencji,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania PKPS, powołania komisji likwidacyjnej i przeznaczenia jego majątku,
 6. podejmowanie innych uchwał w sprawach wymagających decyzji Zjazdu.

§ 35

W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą:

 1. z głosem decydującym – delegaci wybrani na Zjazdach Wojewódzkich lub Okręgowych,
 2. z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz, jeżeli nie są delegatami oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście.

§ 36

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być zwołany:

 1. na żądanie większości członków Rady Naczelnej,
 2. na żądanie co najmniej połowy ogólnej liczby Zarządów Wojewódzkich lub Okręgowych,
 3. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 37

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd zwoływany jest w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

§ 38

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami dla których został zwołany.

§ 39

Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Rada Naczelna

§ 40

 1. Rada Naczelna jest najwyższą władzą PKPS między Zjazdami. Zebranie Rady Naczelnej zwołuje Prezydium Rady Naczelnej proponując projekt porządku obrad.
 2. Zebrania Rady Naczelnej powinny odbywać się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 41

Rada Naczelna wybiera Prezydium w składzie nie większym niż 11 osób. W tym 2-3 Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza Generalnego. Może ona na pierwszym lub następnym posiedzeniu powołać zespoły ekspertów do rozwiązywania określonych zadań.

§ 42

W skład zespołów ekspertów mogą być powołani członkowie PKPS nie będący członkami władz oraz eksperci nie będący członkami PKPS.

§ 43

Zebrania Rady Naczelnej zwołuje się również na żądanie:

 1. Głównej Komisji Rewizyjnej,
 2. co najmniej ½ ogólnej liczby członków Rady Naczelnej,
 3. co najmniej ½ ogólnej liczby Zarządów Wojewódzkich lub Okręgowych – najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania.

Zebrania te obradują wyłącznie nad sprawami, dla których zostały zwołane.

§ 44

Do właściwości Rady Naczelnej należy w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów oraz składanie mu sprawozdań ze swej działalności,
 2. uchwalenie planów działalności i budżetu PKPS oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
 3. ocena działalności Prezydium Rady Naczelnej,
 4. ustalenie zasad wyborów delegatów na Zjazd Krajowy, Wojewódzki lub Okręgowy oraz na walne zebrania członków jednostek podstawowych,
 5. uchylanie uchwał Zarządów Wojewódzkich lub Okręgowych sprzecznych z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz PKPS,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. zawieszanie w czynnościach Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu bądź uchwałami władz naczelnych PKPS.
 8. inspirowanie i opiniowanie inicjatyw, w tym także ustawodawczych, w celu kształtowania polityki społecznej.

§ 45

 1. Prezydium Rady Naczelnej jest organem wykonawczym Rady Naczelnej i obraduje w miarę potrzeb, nie mniej niż 4 razy w roku. Zebrania Prezydium są zwoływane przez Prezesa lub z jego upoważnienia przez Wiceprezesa.
 2. Prezydium kieruje pracami PKPS między posiedzeniami Rady Naczelnej.

§ 46

Do właściwości Prezydium Rady Naczelnej należy w szczególności:

 1. opracowywanie programów działania i projektów preliminarza budżetowego i przedstawienia ich Radzie Naczelnej,
 2. udzielanie imiennych pełnomocnictw związanych z wykonywaniem czynności prawnych w podejmowaniu działalności gospodarczej,
 3. udzielanie imiennych pełnomocnictw do załatwiania spraw określonych w pkt. 4,
 4. nabywanie, obciążanie i zbywanie majątku PKPS oraz gospodarowanie jego funduszami w granicach określonych budżetem,
 5. składanie sprawozdań z działalności PKPS na każdym zebraniu plenarnym Rady Naczelnej,
 6. ocenianie działalności Zarządów Wojewódzkich i Okręgowych,
 7. zawieszanie uchwał Zarządów Wojewódzkich lub Zarządów Okręgowych sprzecznych ze statutem bądź przepisami prawa i kierowanie ich do ponownego rozpatrzenia,
 8. podejmowanie decyzji o powołaniu, połączeniu i zniesieniu Zarządów Wojewódzkich lub Zarządów Okręgowych. Prezydium Rady Naczelnej określa  także terytorialny obszar właściwości tych Zarządów,
 9. wyznacza Zarząd Tymczasowy w wypadkach przewidzianych w § 44 pkt. 7.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 47

 1. Główna Komisja Rewizyjna na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 2. Do właściwości Głównej Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności PKPS w zakresie:

1)      badania i realizacji sprawozdania finansowego. Opinie i wnioski przedkłada Radzie Naczelnej PKPS,

2)      realizacji statutowych celów i zadań PKPS, w tym wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Rady  Naczelnej,

3)      gospodarki wewnętrznej i realizacji budżet,

4)      wykonywania zleconych zadań, na które PKPS otrzymuje środki z zewnątrz,

5)      składania sprawozdań ze swej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów,

6)      występowania do Krajowego Zjazdu Delegatów z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Naczelnej.

 1. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Naczelnej sprawy wynikające ze skarg członków oraz sprawuje nadzór nad Komisjami Rewizyjnymi niższych szczebli.
 2. Główna Komisja Rewizyjna może rozpatrywać inne sprawy, na prośbę Prezydium i Rady Naczelnej.
 3. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu i planu pracy uchwalonego na pierwszym po wyborze zebraniu.
 4. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca może uczestniczyć w zebraniach Rady Naczelnej i jej Prezydium.

Prezes Rady Naczelnej

§ 48

 1. Prezes Rady Naczelnej:

1)      przewodniczy na zebraniach Rady Naczelnej i Prezydium,

2)      organizuje pracę członków Prezydium Rady Naczelnej,

3)      podpisuje uchwały Rady Naczelnej i Prezydium, protokoły z ich obrad oraz inne dokumenty związane z realizacją planów pracy i budżetu PKPS,

4)      reprezentuje PKPS na zewnątrz.

 1. Prezesa Rady Naczelnej zastępuje Wiceprezes lub Sekretarz Generalny.

Sekretarz Generalny Rady Naczelnej

§ 49

 1. Sekretarz Generalny, będący członkiem Prezydium Rady Naczelnej koordynuje pracę biur PKPS i do zakresu jego kompetencji należy w szczególności:

1)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

2)      organizowanie wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów, Rady Naczelnej i jej Prezydium. Odpowiedzialność przed Radą Naczelną i jej Prezydium za przygotowanie oraz realizację planów działania i budżetu PKPS,

3)      organizowanie współpracy z organizacjami, z którymi PKPS współdziała,

4)      zapewnienie obsługi zebrań Rady Naczelnej i jej Prezydium, Głównej Komisji Rewizyjnej i innych Komisji Rady Naczelnej,

5)      organizowanie doradztwa i pomocy dla Zarządów Wojewódzkich ( Okręgowych ) i jednostek podstawowych.

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sekretarz Generalny podejmuje decyzje należące do właściwości Prezydium Rady Naczelnej, które wymagają zatwierdzenia na najbliższym zebraniu Prezydium.

B. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd Delegatów

§ 50

 1. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą PKPS na terenie województwa. Jest zwoływany przez Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy.
 2. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 51

 1. Do właściwości Wojewódzkiego lub Okręgowego Zjazdu należy:

1)      wybór Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego w liczbie nie większej niż 15 osób oraz Wojewódzkiej lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej w składzie nie przekraczającym 7 osób,

2)      uchwalenie programu działania Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego,

3)      ocena działalności Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego i Wojewódzkiej lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

4)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego i Wojewódzkiej lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz uchwalenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Wojewódzkiemu lub Okręgowemu,

5)      wybór delegatów na Krajowy Zjazd.

 1. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd może wybrać na Krajowy Zjazd przedstawicieli naczelnych władz PKPS mimo, że nie są delegatami na Zjazd Wojewódzki lub Okręgowy.

§ 52

W Wojewódzkim lub Okręgowym Zjeździe biorą udział:

 1. z głosem decydującym – delegaci wybrani na Zjazdach jednostek podstawowych,
 2. z głosem doradczym – członkowie ustępujących władz wojewódzkich lub okręgowych PKPS, przedstawiciele władz naczelnych i członkowie honorowi, jeżeli nie są delegatami.

§ 53

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Wojewódzkiego lub Okręgowego Zjazdu, Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy zawiadamia delegatów na piśmie co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.
 2. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego regulaminu obrad.

§ 54

 1. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd Nadzwyczajny może być zwołany:

1)      na żądanie Rady Naczelnej,

2)      z inicjatywy Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego,

3)      na wniosek Wojewódzkiej lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej,

4)      na żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby Zarządów jednostek podstawowych.

 1. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd Nadzwyczajny może być zwołany w wypadku działalności niezgodnej ze statutem lub zaniechania działalności i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.
 2. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd Nadzwyczajny zwoływany jest w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku.

Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy

§ 55

 1. Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy stanowi najwyższą władzę PKPS między Zjazdami Wojewódzkimi lub Okręgowymi na terenie województwa lub okręgu.
 2. Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy obraduje w miarę potrzeby nie mniej niż dwa razy do roku. Zebranie zwołuje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego.
 3. Zebrania Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego zwołuje się również na żądanie:

1)      Rady Naczelnej lub jej Prezydium,

2)      Wojewódzkiej lub Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

§ 56

 1. Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy na swoim pierwszym zebraniu wybiera Prezydium w składzie nie więcej niż 7 osób, w tym 2-3 Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza oraz grupy lub zespoły robocze.
 2. W skład grupy lub zespołu roboczego mogą być wybrani członkowie PKPS nie będący członkami władz.

§ 57

Do właściwości Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego należy w szczególności:

 1. realizowanie uchwał Zjazdu Wojewódzkiego lub Okręgowego i władz naczelnych PKPS,
 2. określenie kierunków działalności PKPS na terenie województwa, okręgu,
 3. uchwalanie preliminarza budżetowego dochodów i wydatków Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezydium,
 5. podejmowanie decyzji o powołaniu lub rozwiązaniu jednostek podstawowych,
 6. zawieszanie lub likwidowanie Zarządów podstawowych, jeżeli ich działalność jest niezgodna z postanowieniami statutu PKPS lub brak działalności statutowej przez okres jednego roku do czasu wyboru nowego Zarządu,
 7. uchylanie uchwał Zarządów jednostek podstawowych sprzecznych ze statutem albo uchwałami władz nadrzędnych lub przepisami prawa,
 8. odpowiada samodzielnie za majątek pozyskany ze środków własnych.

§ 58

 1. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego jest organem wykonawczym Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego i obraduje w miarę potrzeby nie mniej niż 4 razy w roku. Zebrania Prezydium Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia inny członek Prezydium.
 2. Prezydium kieruje działalnością PKPS na terenie swojej właściwości między posiedzeniami Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego.

§ 59

Do właściwości Prezydium Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego należy w szczególności:

 1. rozpatrywanie projektów preliminarza budżetowego oraz przedstawienie Zarządowi Wojewódzkiemu lub Okręgowemu do oceny realizacji i zatwierdzenia,
 2. koordynowanie i ocenianie działalności jednostek podstawowych,
 3. składanie sprawozdań ze swej działalności – na każdym zebraniu Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego,
 4. rozpatrywanie sprawozdań zespołów i grup roboczych oraz na ich wniosek podejmowanie odpowiednich decyzji,
 5. zawieszanie uchwał Zarządów jednostek podstawowych sprzecznych ze statutem lub postanowieniami władz naczelnych PKPS i przedkładanie Zarządowi Wojewódzkiemu lub Okręgowemu do rozpatrzenia,
 6. odpowiedzialność przez Zarządem Wojewódzkim lub Okręgowym za całokształt działalności i rozwój PKPS na terenie swojej właściwości,
 7. organizowanie i nadzór nad realizacją zadań zleconych w warunkach pełnej odpowiedzialności za skutki prawne decyzji podejmowanych w tym zakresie,
 8. udzielenie imiennych pełnomocnictw jednostkom podstawowym, związanych z pozyskiwaniem dotacji, subwencji i zadań zleconych,
 9. nadzór i pełna odpowiedzialność za skutki prawne decyzji podjętych w pkt. 8.

§ 60

 1. Wojewódzka lub Okręgowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie odpowiednio stosowanych przepisów § 47 ust. 1 do 6.
 2. Prezes Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego działa na podstawie odpowiednio zastosowanych przepisów § 48 ust. 1 i 2.
 3. Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego działa na podstawie odpowiednio zastosowanych przepisów § 49 ust. 1 i 2.

C. Walne Zebranie Członków Jednostek Podstawowych

§ 61

 1. Walne Zebranie Członków Jednostek Podstawowych zwane dalej „Walnym Zebraniem” jest najwyższą władzą PKPS na terenie swojego działania. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd i obraduje na podstawie każdorazowo  uchwalonego regulaminu.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 62

Do właściwości Walnego Zebrania należy:

 1. wybór Zarządu w liczbie nie większej niż 15 osób,
 2. wybór Komisji Rewizyjnej w liczbie nie większej niż 5 osób,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. określanie kierunków pracy PKPS na terenie swego działania,
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki lub Okręgowy,
 7. zatwierdzanie preliminarza budżetowego dochodów i wydatków.

§ 63

W Walnym Zebraniu biorą udział:

 1. z głosem decydującym:

a)      osoby fizyczne,

b)      wspierające – poprzez osoby przez siebie upoważnione,

 1. z głosem doradczym – członkowie honorowi, przedstawiciele władz nadrzędnych oraz członkowie ustępujących władz.

§ 64

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków PKPS co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§ 65

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:

 1. na żądanie Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego,
 2. z inicjatywy właściwego Zarządu,
 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 66

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu udział biorą delegaci bądź uczestnicy wybrani uprzednio.

§ 67

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w przypadku działalności niezgodnej ze statutem lub zaniechania działalności statutowej przez Zarząd.

Obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd jednostki podstawowej

§ 68

 1. Zarząd jednostki podstawowej jest najwyższą władzą PKPS między Walnym Zebraniem na określonym terenie.
 2. Zarząd pracuje sesyjnie. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez jego Prezydium.
 3. Zebrania Zarządu zwołuje się również na żądanie:

1)      Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego,

2)      Komisji Rewizyjnej,

3)      co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu – najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

§ 69

Zarząd na swoim pierwszym zebraniu wybiera Prezydium w liczbie nie większej niż 5 członków w tym Wiceprezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

§ 70

Do właściwości Zarządu należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania i uchwał władz nadrzędnych,
 2. przygotowanie Wlanego Zebrania, przedstawianie do zatwierdzania projektów sprawozdań z działalności Zarządu w okresie kadencji oraz projektów uchwał i wniosków,
 3. przyjmowanie członków do PKPS i prowadzenie ich rejestrów,
 4. zwoływanie przynajmniej raz w roku zebrania członków PKPS,
 5. organizowanie zespołów lub grup członków do realizacji zadań statutowych. Wyrażenie zgody na działanie zespołów lub grup powołanych z inicjatywy członków PKPS. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu zespołów lub grup,
 6. reprezentowanie PKPS na swoim terenie.

§ 71

 1. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu i kieruje działalnością PKPS na terenie swego działania między posiedzeniami Zarządu.
 2. Prezydium obraduje w miarę potrzeb, nie mniej niż 4 razy w roku i jest zwoływane przez Prezesa lub upoważnionego Wiceprezesa.

§ 72

Prezydium kieruje bieżącą pracą PKPS i ponosi odpowiedzialność przed własnym zarządem za prawidłową działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 73

 1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie odpowiednio zastosowanych przepisów § 47 ust. 1 do 6.
 2. Prezes Zarządu jednostki podstawowej działa na podstawie odpowiednio zastosowanych przepisów § 48 ust. 1 i 2.
 3. Sekretarz Zarządu jednostki podstawowej działa na podstawie odpowiednio  zastosowanych przepisów § 49 ust. 1 i 2.