Spis treści
Statut PKPS
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Wszystkie strony
Rozdział V

Przepisy wspólne dla wszystkich władz PKPS

§ 26

Władzami naczelnymi PKPS są:

 1. Krajowy Zjazd Delegatów,
 2. Rada Naczelna,
 3. Komisja Główna Rewizyjna.

§ 27

Władzami Wojewódzkimi lub Okręgowymi są:

 1. Wojewódzki lub Okręgowy Zjazd Delegatów,
 2. Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy,
 3. Wojewódzka lub Okręgowa Komisja Rewizyjna.

§ 28

Władzami jednostek stopnia podstawowego są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Gminny ( Miejski, Miejsko – Gminny ), Dzielnicowy lub Powiatowy,
 3. Gminna ( Miejska, Miejsko – Gminna ), Dzielnicowa lub Powiatowa Komisja Rewizyjna.

§ 29

Skład władz PKPS może być przez nie uzupełniony w drodze kooptacji osób będących członkami PKPS.

§ 30

Kadencja władz wybieralnych PKPS trwa 5 lat. Rozpoczyna się z dniem zebrania na pierwsze posiedzenie i trwa do wyboru władz następnej kadencji.

§ 31

 1. Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zjazd wybiera w wyborach bezpośrednich.
 2. W przypadku zmiany na stanowisku Prezesa lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji właściwy Zarząd dokonuje wyborów uzupełniających na najbliższym swoim posiedzeniu.
 3. Roczna bierność członka wybieranego do władz odpowiedniego szczebla stanowi podstawę do odwołania przez właściwy Zarząd z pełnienia funkcji i dokooptowania w jego miejsce osoby nowej, przez właściwy Zarząd.
 4. Wybory władz odbywają się jawnie, chyba, że zwykła większość delegatów zażąda tajnego głosowania.
 5. W razie braku obowiązującej ilości delegatów, Zjazd odbywa się w drugim terminie, zachowując ważność bez względu na liczbę obecnych.
 6. W uzasadnionych przypadkach Zjazd może wybrać do władz członka PKPS nie będącego delegatem.
 7. W Nadzwyczajnych Zjazdach PKPS udział biorą z głosem decydującym delegaci wybrani na poprzednim Zjeździe Delegatów.

§ 32

 1. Uchwały władz wyższego szczebla obowiązują władze niższego szczebla.
 2. Uchwały władz PKPS, z wyjątkiem spraw określonych w § 80 i § 81, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego zebrania.
 3. Z członkostwem w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć funkcji członka Komisji Rewizyjnej innego szczebla, Rady Naczelnej jak również władz zarządzających sprawami Stowarzyszenia.
 4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkami zarządzającymi PKPS w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w stosunku małżeńskim.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje bez wynagrodzenia.
 6. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą śmierci jej członka, prawomocnego skazującego wyroku sądowego, zrzeczenia się z pełnionej funkcji lub z datą odwołania na mocy § 31 ust. 3.