Spis treści
Statut PKPS
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Wszystkie strony
Rozdział IV

Honorowe godności i odznaki PKPS

§ 18

 1. Za wieloletnią aktywną działalność oraz szczególne zasługi członkom Stowarzyszenia można nadać godność „Członek Honorowy PKPS”.
 2. Godność „Członek Honorowy PKPS” – nadaje wraz z dyplomem i legitymacją Rada Naczelna na wniosek Prezydium Rady Naczelnej albo Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego.
 3. Godność nadaje się członkom, którzy czynnie uczestniczyli w realizacji celów statutowych PKPS.

§ 19

Członek Honorowy ma prawo:

 1. Dożywotnio używać tytułu jaki uzyskał z wyboru w działalności Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczyć z głosem doradczym w pracach Zarządu PKPS, którego ostatnio był członkiem,
 3. Korzystać z pomocy PKPS jeśli znajdzie się w potrzebie.

§ 20

 1. Zasłużonym, wieloletnim Prezesom Zarządów można nadać godność „Honorowy Prezes”,
 2. Godność „Honorowy Prezes” nadają Walne Zebrania jednostek podstawowych albo Wojewódzkie lub Okręgowe bądź Krajowy Zjazd.

§ 21

„Honorowy Prezes” ma prawo

 1. dożywotnio używać tytułu,
 2. uczestniczyć z głosem doradczym w pracach właściwego Zarządu,
 3. korzystać z pomocy PKPS, jeśli znajdzie się w potrzebie.

§ 22

 1. Wyróżniającym się działaczom można nadać godność „Zasłużony Działacz PKPS”. Godność tą nadaje Rada Naczelna PKPS na wniosek Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego PKPS.
 2. Godność tą nadaje się członkom, którzy czynnie uczestniczyli w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 23

„Zasłużony Działacz PKPS” ma prawo:

 1. noszenia odznaki,
 2. korzystania z pomocy PKPS, jeśli znajdzie się w potrzebie.

§ 24

 1. Odznaki PKPS:

1)      „Złotą Odznakę PKPS” nadaje Prezydium Rady Naczelnej PKPS,

2)      „Srebrną Odznakę PKPS” nadaje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego lub Okręgowego,

3)      „Brązową Złotą Odznakę PKPS” nadaje Zarząd jednostki podstawowej.

 1. Odznaki nadaje się za wieloletnią aktywną działalność z zachowaniem kolejności w ich przyznawaniu.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odznakę można nadać nie przestrzegając kolejności.
 3. Odznakę można również nadać osobom nie będącym członkami PKPS za szczególne zasługi w rozwoju i popieraniu idei Stowarzyszenia.
 4. Nadanych godności honorowych i odznak można pozbawić osobę wyróżnioną w przypadkach poważnego naruszenia postanowień statutu PKPS. Decyzje w tych sprawach podejmuje jednostka, która godność lub odznakę nadała.

§ 25

Rada Naczelna może ustanowić i przyznawać inne wyróżnienia osobom, instytucjom i stowarzyszeniom i innym podmiotom szczególnie zasłużonym dla PKPS.