Spis treści
Statut PKPS
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Wszystkie strony
Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13

 1. Członkami PKPS mogą być osoby przyjmujące do realizacji i popierające jego cele i zadania, obywatele polscy i cudzoziemscy.
 2. Członkowie PKPS dzielą się na:
  - rzeczywistych - osoby fizyczne
  - wspierających - osoby prawne
 3. Członkiem PKPS jest osoba, która wyraziła wolę należenia do Stowarzyszenia, została przyjęta przez właściwy Zarząd i wpisana do rejestru członków oraz opłaciła składkę członkowską.

§ 14

Członkowi PKPS przysługuje

 1. bierne i czynne prawo wyborcze – członkom rzeczywistym,
 2. prawo pozyskiwania informacji o działalności statutowej PKPS,
 3. prawo kierowania ocen i wniosków do władz PKPS.

§ 15

Członek rzeczywisty i wspierający PKPS jest zobowiązany:

 1. czynnie uczestniczyć w realizacji programu PKPS, a w szczególności w gromadzeniu środków na cele statutowe,
 2. przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz PKPS,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 16

 1. Członkostwo PKPS ustaje w razie:

1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do PKPS,

2)      zaprzestania działalności osoby prawnej będącej członkiem,

3)      śmierci członka,

4)      skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek lub nieuczestniczenia w materialnym  wsparciu PKPS oraz w jego działalności, przez okres co najmniej 1 roku,

5)      działalności niezgodnej ze statutem,

6)      skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw obywatelskich.

 1. O utracie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 decyduje Zarząd jednostki podstawowej albo Zarząd Wojewódzki lub Okręgowy bądź Rada Naczelna.

§ 17

Osobom skreślonym z list członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zarządu wyższego szczebla w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu. Zarząd, do którego wniesiono odwołanie rozstrzyga sprawę ostatecznie.