Spis treści
Statut PKPS
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Wszystkie strony
Rozdział II

Cele, zadania i sposoby ich realizacji

§ 8

 1. Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.
 2. Celem PKPS jest kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz osób potrzebujących pomocy, bądź wspieranie takich działań.

§ 9

 1. Rada Naczelna, Zarządy Wojewódzkie lub Okręgowe oraz Zarządy jednostek podstawowych pozyskują dla realizacji celów statutowych środki finansowe i rzeczowe od osób fizycznych i prawnych oraz organizacji krajowych i zagranicznych, a także z własnej działalności gospodarczej i innych źródeł prawem dozwolonych.
 2. PKPS dla realizacji zadań zleconych otrzymuje środki od zleceniodawcy.
 3. PKPS wykonuje zadania zlecone, na które umowy zawierają wyłącznie Rada Naczelna, Zarządy Wojewódzkie lub Okręgowe. Jedynie Rada Naczelna i wymienione Zarządy dysponują środkami rzeczowymi i finansowymi, uzyskanymi na podstawie zawartych umów.

§ 10

PKPS realizuje cele szczególnie poprzez:

 1. organizowanie usług opiekuńczych,
 2. organizowanie i prowadzenie dożywiania,
 3. organizowanie różnorodnych form wypoczynku,
 4. udzielanie różnorodnej pomocy głównie rzeczowej, finansowej w miarę posiadanych środków i możliwości,
 5. poradnictwo prawne i pomoc prawną,
 6. świadczenie pomocy postpenitencjarnej,
 7. współpracę i współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi,
 8. świadczenie pomocy osobom bezdomnym i bezrobotnym w miarę posiadanych środków,
 9. świadczenie pomocy bezrobotnym w zakresie poradnictwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, przeszkolenia i zatrudnienia,
 10. prowadzenia działalności edukacyjno - szkoleniowej,
 11. świadczenie pomocy niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia,
 12. udzielenie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz  świadczenie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych i komunikacyjnych,
 13. prowadzenie świetlic i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 14. prowadzenie całodziennych i popołudniowych klubów seniora, stołówek, jadłodajni, noclegowni, zakładów leczniczo – opiekuńczych, zakładów leczniczo – pielęgnacyjnych, Domów Pomocy Społecznej, środowiskowych domów samopomocy i innych placówek,
 15. przeciwdziałanie patologiom społecznym, alkoholizmowi, narkomanii itp. oraz łagodzenie ich skutków.

§ 11

 1. Działalność Stowarzyszenia określona w § 8 jest działalnością nieodpłatną, z wyjątkiem rodzajów działalności, określonych przez Radę Naczelną jako działalność statutowa odpłatna.
 2. Dochód z działalności, o którym mowa w ust. 1, w całości będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 3. PKPS może wykonywać inne zadania na podstawie porozumień zawartych z państwowymi lub samorządowymi jednostkami pomocy społecznej i innymi zleceniodawcami.

§ 12

 1. PKPS może zatrudniać pracowników. Ogólne zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa Rada Naczelna.
 2. W celu prowadzenia działalności statutowej odpłatnej jak i nieodpłatnej, Stowarzyszenie może wypłacać osobom fizycznym wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści zawieranych z nimi umów cywilno – prawnych, w wysokości nie przekraczającej 1,5- krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.