Spis treści
Statut PKPS
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Wszystkie strony
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polski Komitet Pomocy Społecznej, zwany dalej „ PKPS’’, jest stowarzyszeniem charytatywnym i posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Terenem działalności PKPS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz naczelnych PKPS jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

 1. Strukturę organizacyjną PKPS stanowią:

1)      Zarządy Gminne, Miejskie i Miejsko-Gminne, Dzielnicowe, Rejonowe lub Powiatowe – zwane dalej „jednostkami podstawowymi”. Zarządy Rejonowe działają na obszarze większym niż jedna gmina.

2)      Zarządy Wojewódzkie lub Okręgowe. Zarządy Okręgowe działają na obszarze mniejszym niż jedno województwo.

3)      Rada Naczelna.

 1. W województwach, na terenie których działają Zarządy Okręgowe można powołać Wojewódzką Radę Koordynacyjną. Prezydium Rady Naczelnej określa zasady jej powołania i zakres działania.

§ 4

 1. PKPS bądź jego Zarządy Wojewódzkie lub Okręgowe, za zgodą Rady Naczelnej, mogą być członkami organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych o tych  samych lub podobnych celach działania.
 2. PKPS współdziała z organami państwowymi i organami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami.

§ 5

 1. Dla realizacji statutowych celów PKPS może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Zakres i formę działalności gospodarczej określa Rada Naczelna PKPS.
 3. Dochody z działalności gospodarczej w całości są przeznaczone na realizację celów statutowych PKPS.

§ 6

 1. PKPS może posiadać sztandar. Wzór sztandaru i warunki nadawania go określa Rada Naczelna.
 2. PKPS używa pieczęci i odznak według wzorów ustalonych przez Radę Naczelną.
 3. Za zasługi w realizacji zadań statutowych PKPS można nadawać godności, odznaki honorowe i wyróżnienia członkom rzeczywistym i wspierającym oraz innym instytucjom i osobom.

§ 7

PKPS może wydawać własne publikacje.